Reaction section for WeBlog?

Điểm tin

Discord WeBuild sau một mùa lễ đã dần tăng số lượng active member, phủ đều các channel ngôn ngữ và các channel hành lang như random hay crypto. WeBlog cũng xuất hiện nhiều hơn những bài viết chia sẻ chuyện nghề & chuyện người. Thiết nghĩ anh em webuild-oss có nên custom thêm một khung reaction be bé bên dưới bài post để ủng hộ tác giả 🤔

Dịch kéo dài khiến WFH trở nên tù túng. Để boost tâm trạng làm việc tại nhà mùa dịch, mình xin được phép trích lại một số gợi ý inspired bởi @Xuan

  • Đổi góc làm việc

  • Đổi IDE

  • Đổi project

  • Đổi công ty

Feel free to pitch yours.

Editor's Pick

1) Fast Rust Builds

Bài viết phân tích tầm quan trọng của build-time trong quy trình phát triển phần mềm với Rust. Tóm tắt: Rust cung cấp high-level abstraction khi compile code về machine code. Sử dụng crate model mô hình biên dịch, Rust phải xử lý nhiều file cùng lúc khiến thời gian compile chậm hơn. Rust đánh đổi tốc độ compile để gia tăng các lớp abstraction và đảm bảo quá trình runtime diễn ra hiệu quả, và điều này vô hình chung ảnh hưởng lên toàn bộ thời gian build-time. Vậy làm thế nào để tối ưu build-time?

2) Framework Phoenix 1.6.0-rc0 recap by @hieupq.

Release candidate(rc) đầu tiên của Framework Phoenix 1.6.0 vừa ra mắt. Vẫn như đợt release trước, ở phiên bản này cũng tập trung vào LiveView và bổ sung 1 số mix task để khởi tạo project từ đầu:

  • phx.gen.auth: Tích hợp authentication vào project chỉ 1 lệnh

  • phx.gen.notifier: Khởi tạo feature gởi email bằng lệnh

  • HTML HEEx engine mới để làm việc với HTML dễ dàng hơn trong LiveView

  • Cung cấp on_mount và attack_hook là 2 lệnh mới có thể được lắng nghe và sử lý từ server

  • live_session trong LiveView được tối ưu tốc độ

  • Sử dụng esbuild 19 thay thế cho webpack như các phiên bản trước.

3) Kubernetes & Operator Pattern:

K8s’s Operator là một feature cho phép DevOps tạo một set automation cơ bản cho quy trình deployment. Tuy nhiên, operator không phải là silver bullet. Tuỳ thuộc vào khả năng maintain một software mà operator có hoạt động tối ưu được hay không. Đối với một số trường hợp, việc bundle tất cả logic thành một config trong operator sẽ chỉ làm tăng thêm complexity cho quá trình deploy / quản lý infras.

Words to dive in